butikspolicy

Integritet och dataskydd är av yttersta vikt för oss. Vi vill vara transparenta och tydliga för våra kunder, återförsäljare, anställda och andra kontakter i hur vi behandlar personuppgifter. Vi behandlar dessa så säkert som möjligt och i enlighet med gällande lagstiftning. I denna integritetspolicy (hädanefter kallad "Politik"), ger vi information om hur vi behandlar personuppgifter om kunder och andra kontakter.


1. Personuppgifter som controller
BL properties  är ansvarig för behandlingen av personuppgifter om kontaktpersoner och andra som vi får, eller som på annat sätt bearbetade, när vi bedriver vår verksamhet.


2. Ändamål för behandling och rättslig grund
Vi behandlar dina personuppgifter för att utföra och administrera avtal och andra avtal, detta för att skydda din eller din arbetsgivare / klientens intressen, för att administrera och hantera vår relation med dig och din arbetsgivare / kund (såsom fakturering) samt för marknadsföring och nyheter etc. I detta fall, den rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för vårt intresse för att uppfylla de ovan nämnda ändamål och att detta intresse väger tyngre än ditt intresse i att inte ha dina personuppgifter som behandlas. Om du inte håller med om detta, du kan alltid invända mot behandlingen (se vidare nedan)

.
3.Kategorier av personuppgifter

Som leverantör, vi kan få, och samla många olika kategorier av personuppgifter. Vi som regel att behandla personuppgifter som vi får från dig eller att din arbetsgivare / kund, men vi kan också samla in sådan information från den offentliga och / eller offentliga källor. Sådana offentliga och / eller offentliga källor kan vara din arbetsgivare / kundens webbplats eller myndigheter.
Som en regel, vi behandla följande typer av personuppgifter:
Namn, kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer, etc.), arbetsgivare, titel, etc.
Information som du lämnar till oss vid möten och utbildningar samt i vår kommunikation.
Personlig information som du, eller någon annan, ger oss i utövandet av vår verksamhet.

4. Överföring av personliga data och kategorier av mottagare som
Vi kommer inte att lämna ut din personliga information utom i de fall som
det har varit särskilt överenskommits mellan oss och dig,
när, inom ramen för ett uppdrag, det är nödvändigt för att skydda dina rättigheter,
om det är nödvändigt för oss för att uppfylla en lagstadgad förpliktelse eller överensstämmer med statsrådets beslut eller en domstols beslut, eller
i händelse av att vi anlita externa leverantörer som utför uppdrag för vår räkning. De uppgifter som får lämnas ut till domstolar, myndigheter, samarbetspartners och andra bolag inom koncernen om det är nödvändigt för att skydda dina rättigheter och som en del av en säker behandling.

5. Tredje land överföra
Vi gör inte publicera eller på annat sätt behandla personuppgifter utanför EU / EES.


6. Behandlingstidens längd
Personuppgifterna lagras så länge som uppgifterna behövs för de syften som beskrivs ovan. För att vår garanti skyldigheter att gälla och kunna verkställas, vi måste spara lämplig personlig data för en längre tid. Om det är en period under vilken vi måste spara information (såsom bokföringslagen), vi kommer också att spara information under den reglerade perioden.

7. Registrerades rättigheter
Du har rätt att begära information från oss kostnadsfritt om hur vi behandlar dina personliga uppgifter. Vi kommer att, på din begäran eller på eget initiativ, korrigera eller ta bort personuppgifter om dig som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana personuppgifter. Du har också rätt att motsätta sig behandling som sker och att begära att dina personuppgifter inte behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring (om någon). Du har också rätt att, under vissa villkor, för att få din personliga data i ett maskinläsbart format. I förekommande fall, du har, om det är tekniskt möjligt, rätt att få personuppgifter att överföras till en tredje part som du tilldelar det.

8. Cookies
En cookie är en liten textfil som sänder vår server till din webbläsare och som sedan sparas på din enhet. Cookies används för att stödja driften av våra webbplatser. Genom att ändra inställningarna i din webbläsare, din webbläsare kan antingen blockera cookies eller att be dig om tillstånd innan en cookie placeras på din enhet. Om du inte tillåter någon av våra cookies att lagras, kan du uppleva förseningar eller problem när du använder våra webbplatser.

9. Du har alltid rätt att klaga till berörd tillsynsmyndighet.
Om du är missnöjd med eller har synpunkter på hur vi behandlar dina personliga uppgifter, kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, som i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också kontakta tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

10. Politik uppdatering
Denna Policy har upprättats och uppdaterats i April 2021. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och revidera Policy beroende på de nya lagkraven och hur vi behandlar personuppgifter. Vänligen se till att du hela tiden måste kolla om denna Politik har förändrats (en version som uppdateras från tid till annan kommer att finnas tillgänglig på www.blproperties.se).

11. Kontaktinformation
Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på Tel: +46 760 29 2370 eller e-Post: bernadeleonidas@blproperties.se.

Den person som är ansvarig för personuppgifter är BL properties.

Information till kund och kundens konto
Kunden bekräftar att den personliga information som tillhandahålls av Kunden i samband med beställningen är korrekt och fullständigt ifylld och är ansvarig för att sådan information som är felaktig. BL Egenskaper är ansvarig för personuppgifter för behandlingen av personuppgifter som Kunden lämnar i samband med beställning. Information om hur BL properties processer Kundens personuppgifter kan finnas i BL properties integritetspolicy

Du som är registrerad Kund, till exempel genom medlemskap i BL properties, åtar du dig att se till att ingen annan än du själv kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte lämna ut användarnamn och lösenord till någon obehörig person och måste se till att handlingar som innehåller användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan få tillgång till informationen. Du måste omedelbart rapportera till BL Egenskaper om det kan misstänkas att någon obehörig känner till Kundens lösenord.
Kund som är ett företag som garanterar att den person som har registrerat kundens konto och alla andra användare som har behörighet att utföra åtgärder och för att göra inköp för Kundens räkning på Webbplatsen. Kund som är ett företag som är ansvarig för alla vidtagna handlingar som utförs av dess användare vid inloggning till Kundens kundkonto. Dessutom, Kund som är ett företag måste se till att dess användare läsa och acceptera dessa Villkor och läsa BL Egenskaper' sekretesspolicy.


Om BL properties misstänker att logga in information eller en kund kontot missbrukas eller om de använda på annat sätt bryter mot Villkoren, BL Egenskaper har rätt att stänga av Kunden och / eller för dig som användare. BL Egenskaper har också rätt att tilldela dig nya inloggningsuppgifter för någon anledning. Om beställningen görs i annan persons namn utan dennes medgivande, händelsen kommer att polisanmälas.

Ändring av Villkoren
BL properties har rätt att ändra dessa Villkor när som helst. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Hemsidan. Ändringar gäller från det att Kunden godkänt Villkoren (i samband med att ett nytt inköp eller när du besöker Webbplatsen), eller 30 dagar efter BL Egenskaper har underrättat Kunden om ändringarna.

Tillämplig lag och domstol
Dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag, utan hinder av vad som anges i stycket nedan, skall avgöras i Sverige av allmän domstol.
Vem som helst som är en konsument kan kontakta kommunens konsumentvägledning eller konsumentverkets information service "Hej Konsument" för att få råd och information. Vem som helst som är en konsument har också rätt att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden Nämnden (ARN). ARN kan nås antingen via www.arn.se eller från adress: Box 174, 101 23 Stockholm. I händelse av en tvist, BL properties följer ARN: s rekommendationer. En konsument kan också klaga via EU: s tvistlösning online-plattform, som kan nås på https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Villkoren fastställs av BL Egenskaper på 2021-0411.

Mail:bernadeleonidas@blproperties.se